دریغ است ایران که ویران شود


ز بهر بر و بوم و فرزند خویش
زن و کودک و خرد و پیوند خویش

همه سربه‌سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

ز خاکیم باید شدن سوی خاک
همه‌جای ترس است و تیمار و باک

*******

نمانیم کین بوم ویران کنند
همی غارت از شهر ایران کنند

نخوانند بر ما کسی آفرین
چو ویران بود بوم ایران زمین

دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود

 

 

نوشته‌هایِ مرتبط: