قاعده بازی را باید عوض کرد


این تابوِ خطِ قرمزِ آخوندی – اسلامی تا در روان و جان و خردِ ما شکسته نشود ،
ما به گستاخیِ لازم برایِ تعیینِ خطِ قرمز‌هایِ خود و نفیِ خطِ قرمز‌هایِ آخوند‌ها ،
نخواهیم رسید.

فراموش نکنید،

آنکه خطِ قرمز‌ها را تعیین می‌‌کند، قاعده و زمینِ بازی از آنِ اوست، و شما بازندهِ همیشگی‌.

قاعده بازی را باید عوض کرد.