باززائی ایرانی


باززائی ایران از نعرکشی بابت داریوش و کورش تحقق نمی یابد
باززائی ایران از فلسفه و خرد زندۀ ایرانیست که معرفت ایرانی را آشکار میکند

ابراهیم صوفیانی