آفرينش و اصالت زندگي


هيچ گاه « آفريدن » به معناي شناختِ « آفرينش » نبوده است .

اما همواره كساني لذت آفريننده گي را مي چشند كه
اصالت « زندگي » را ، دريافته باشند .

zojaji.blogspot.se