اسرائیل – فلسطین، سرزمینی با سابقه‌ای در خونریزی به قدمتِ تاریخ !


توجه: هردو فیلم را همزمان نگاه کنید.

بدون شرح !

 .

فرهنگ تنها بر پایه پذیرشِ  اصلِ  تقدّسِ  جان ممکن است.

نوشته‌هایِ مرتبط: