این یک «انقلاب» نبود، بلکه «قادسیه دوم» بود


بسیاری هنوز از این خواب، بیدار نشده اند که این یک «انقلاب» نبود، بلکه «قادسیه دوم» بود. آنها می پندارند که مسئله، برانداختن یک حکومت استبدادی، و بنیاد گذاری یک حکومت دموکراسی است. ولی، جنگ ما، با «براندازنده فرهنگ و ملت ایران» است، نه با یک حکومت مستبد

www.jamali.info )

توضیحِ کورمالی:

قادسیه اول : حمله عمر به ایران
قادسیه دوم : ‌شیعه سازیِ زوریِ صفویه ، ایرانیان را
قادسیه سوم : رخدادِ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷