تنها راویِ آفرینش، نیرنگ و مسلخِ غریزه


آن چه خود را تنها روايتِ آفرينش و سخنِ آخر مي داند و
برايِ انسان ها « نيك و بد » را تعريف و تعيين مي كند ،
نوع و ريشه اي از نيرنگ را در خويش پرورده و
هم – درآغاز- دانائي و خِرد را ، بر مسلخ « غريزه » قربان خواهد كرد .

zojaji.blogspot.se