آنان که از ضحاک توقعی بجز بلعیده شدن دارند، سخت در اشتباه هستند


آنان که از ضحاک (= آژی دهاک = ضّدِ زندگی)،
توقع هایی‌، همچون
مهر، دوستی‌، احترام و …،
و چیزی و توقعی بجز بلعیده شدن دارند،
سخت در اشتباه هستند.
.
هر آژی دهاکی می بایست در چهار چوبه تقدسِ جان و خرد قرار گیرد تا بتوان با آن همزیستی‌ کرد.
.
رسیدن به چنان موقعیتی، مستلزمِ
جنگاوریِ پهلوانانه
…با نیرویِ آژی دهاک است.
.
.
این به معنیِ نابود کردنِ کاملِ آژی دهاک نیست.
بلکه کرانمند کردن و اندازه بخشیدن و هارمونیک بخشیدن به آن نیرو است.

مثال:

اگر ۱ لیتر بنزین را همچنان مهار نشده بکار ببرید، با انفجارِ عظیمی‌ روبرو خواهید شد.

اما اگر نیرویِ این بنزین در موتورِ یک ماشین به صورتِ کنترل شده به کار برده شود میتواند ماشینِ شما را ۲۰ کیلومتری جابجا کند.

البته این به بازدهیِ ماشینِ شما هم مربوط است 🙂