جهانِ مهر: جهانِ مبتنی‌ بر پیوندِ جان‌ها


در یک جهانِ مبتنی‌ بر مهر،

هرگونه اختلاف که،

با چنگِ وارونه زدن،

به چیرگی و قدرت طلبی بیانجامد،

مطرود است.

زیرا

در دنیایِ مهر

با هر گونه بروزِ چیرگی،

امکانِ پیوندِ جان‌ها نیست،

و سیمرغ شدنِ مردم، ممکن نمی‌شود.